Tutkimus & Kehitys

Maailmanlaajuinen toimintaympäristö ja sen nopeat muutokset korostavat yhteistyön merkitystä uusien innovaatioiden synnyttämisessä. Yhteistyö toteutuu parhaiten yritysten, tutkimuslaitosten, julkisen sektorin, kuluttajien ja muiden toimijoiden tiiviissä vuorovaikutuksessa eli innovaatioekosysteemeissä. Pohjois-Savossa ekosysteemeissä tapahtuva verkostomainen yhteistyö ja yhteiskehittäminen on nähty tärkeäksi tekijäksi tulevaisuuden haasteiden ratkaisemisessa.
Business Center Pohjois-Savon ekosysteemityö on toimijaverkoston asiakas-, liiketoiminta- ja yhteistyöosaamisen kehittämistä ja ylläpitoa sekä poikkialaisuuden edistämistä tutkimus-, kehitys- ja innovaatio (TKI) -toiminnassa. Tavoitteena on luoda alueelle lisää edellytyksiä kansalliselle ja kansainväliselle yhteistyölle sekä uusien ratkaisujen ja uuden liiketoiminnan kehittämiselle.

Pohjois-Savon alueella on kuusi kärkialaa, joiden ympärille TKI-toimintaan keskittyneet ekosysteemit on muodostettu. Näitä ovat terveys, vesi, elintarvikkeet ja alkutuotanto, kone- ja materiaaliteknologia, energia sekä biotalous. Lisäksi digitaalisuus ja liiketoiminta risteävät näitä kaikkia kärkialoja.

Yhteystiedot ekosysteemeihin ja posterit

 

Pohjois-Savon TKI- ja koulutusorganisaatioissa on runsaasti hyödyllistä osaamista, käytännön palveluja sekä välineistöä yrityksille ja muille kumppaneille. Tältä sivustolta löydät yhteyshenkilöt sekä tietoa tarjolla olevasta palvelusta, osaamisesta ja laitekannasta. Klikkaa kuvia siirtyäksesi yhteistyökumppaneiden sivuille.

Bio- ja kiertotalous
Tukee alueen yritysten tuotekehitystä tarjoamalla mittaus-, testaus- ja pilotointipalveluita. Kestävää kehitystä tuetaan hyödyntämällä teollisuuden sivuvirtoja, kehittämällä korkean arvosaannon tuotteita sekä tutkimalla vaihtoehtoisia biomateriaaleja. Yhteyshenkilöt: Harri Auvinen (harri.auvinen@savonia.fi), Reijo Lappalainen (reijo.lappalainen@uef.fi)

Miksi?

Toimijat ovat alojensa huippuja tutkimuksessa ja kehityksessä. Eri osaamisalueiden yhdistäminen poikkialaisesti vaatii kuitenkin tilaisuuksia yhteistyölle, suunnittelua, työkaluja ja menetelmiä toteutukseen sekä kaiken tämän koordinointia.

Kenelle?

Ekosysteemikehityksen ja -yhteistyön kohderyhmiä ovat yritykset sekä alueelliset TKI-työtä tekevät organisaatiot sekä näistä muodostuvat verkostot, joilla on aito kiinnostus ja halu sitoutua yhteiskehittämiseen ja verkostomaiseen toimintaan.

Miten?

Yrityksille ekosysteemit tarjoavat toimialan TKI-palveluita. Lisäksi voidaan järjestää innovaatiotyöpajoja, joiden poikkialaiset teemat rakennetaan yritysten kannalta mielenkiintoisten tulevaisuuden teknologioiden ja liiketoimintamallien ympärille. Työpajoista syntyneet ajatukset, tunnistetut haasteet ja uudet ideat ohjataan sopivien tahojen ratkaistavaksi laajassa verkostossa. Yritys voi kehittää aihioita myös itse.

Ekosysteemikehitys tapahtuu vahvassa vuorovaikutuksessa verkoston toimijoiden kesken. Toimenpiteiden suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa hyödynnetään erilaisia visuaalisia menetelmiä. Yhteistyön ohjaajien ja koordinaattorien kanssa voidaan tavata säännöllisesti ja käydä läpi suunniteltuja ja toteutettuja kehitystoimenpiteitä.

Samaan pohjaan tehdyt ekosysteemiposterit ovat ensimmäinen askel luoda yhteistä ilmettä, kulttuuria ja toimintaa Pohjois-Savon toimijoiden ja verkostojen välille.

Kiinnostuitko yhteistyöstä tai innovaatiotyöpajan järjestämisestä yrityksesi kannalta olennaiseen teemaan? Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!